พฤหัส. เม.ย. 25th, 2024สินเชื่อ ออมสิน ให้กู้รายละ 10,000 บาท เฟสแรก 6 จังหวัด พื้นที่สีแดงเข้ม ด้วยมาตรการ “สินเชื่อสู้ภัย COVID-19” วงเงินรวม 10,000 ล้านบาท เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากการขาดรายได้ อันเนื่องมาจากมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดที่เข้มข้นขึ้น บรรเทาความเดือดร้อน รายละ 10,000 บาท โดยผู้ที่สนใจสามารถให้ยื่นกู้สินเชื่อจากออมสิน สมัครผ่าน MyMo ได้ตั้งแต่ 13 พ.ค. นี้

โดย คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ขอสินเชื่อออมสิน นี้ ได้แก่ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ ผู้ประกอบการรายย่อย รวมทั้งผู้มีรายได้ประจําของ หน่วยงานเอกชนที่ได้รับผลกระทบกระทบจาก COVID-19 (ไม่รวมผู้มีรายได้ประจําจากภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ) มีสัญชาติไทย อายุ 20 ปีขึ้นไป

สําหรับวงเงินสินเชื่อออมสินกําหนดให้รายละไม่เกิน 10,000 บาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 0.35 ต่อเดือน ไม่ต้องมีหลักประกันการกู้ ระยะเวลากู้ไม่เกิน 3 ปี ปลอดชําระเงินต้นและดอกเบี้ย 6 งวดแรก

สำหรับเงินกู้ ออมสิน เฟสแรกเน้น 6 จังหวัดสีแดงเข้ม คือ

กรุงเทพฯ, นนทบุรี, ปทุมธานี, ชลบุรี, สมุทรปราการ, และเชียงใหม่

สามารถยื่นกู้ได้ทางแอป MyMo ในวันที่ 13 พ.ค. 2564 เป็นต้นไป หลังจากนั้นในระยะต่อไปจึงขยายให้บริการลูกค้าในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ซึ่งจะเริ่มในวันที่ 20 พ.ค. 2564 เป็นต้นไป ตามด้วยลูกค้ากลุ่มอื่นที่ไม่มีแอป MyMo กำหนดสิ้นสุดระยะเวลาโครงการวันที่ 31 ธันวาคม 2564 หรือจนกว่าจะครบจำนวนวงเงินโครงการ

#กู้ออมสิน #สินเชื่อออมสิน #สินเชื่อโควิด

======================================
🎯 สามารถติดตามเถ้าแก่ใหญ่ ได้ที่
Website :
Facebook :