พฤหัส. เม.ย. 25th, 2024ธนาคารออมสินได้เปิดให้ประกอบการรายย่อย ผู้ประกอบอาชีพอิสระ ผู้มีรายได้ประจำ รวมถึงบุคคลในครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ลงทะเบียนกู้เงินในโครงการสินเชื่อเสริมพลังฐานราก วงเงิน 10,000 ล้านบาท รายละไม่เกิน 50,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 0.35% ต่อเดือน ระยะเวลากู้เงินไม่เกิน 3 ปี และให้เพิ่มเติมระยะเวลาปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ยในช่วง 6 เดือนแรก
เงื่อนไขการสมัคร “สินเชื่อเสริมพลังฐานราก

1. เป็นผู้มีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

เป็นผู้ประกอบการรายย่อย / เป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ เช่น ผู้ประกอบอาชีพค้าขาย บริการ อายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และ เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ ต้องไม่เกิน 70 ปี

เป็นผู้มีรายได้ประจำ เช่น พนักงาน/ลูกจ้างหน่วยงานเอกชน ที่มีเงินเดือนประจำ อายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 60 ปีบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่แน่นอน สามารถติดต่อได้

2. ไม่เป็นลูกจ้าง หรือ พนักงานธนาคารออมสิน

3. ไม่เป็นผู้ที่ได้รับรายได้ประจำจากหน่วยงานภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ

4. ต้องการกู้เงินเพื่อใช้ในการลงทุน/ซื้อ/ซ่อมแซม อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการประกอบอาชีพ หรือ เพื่อใช้เป็นเงินทุนสำรองสำหรับการดำรงชีวิตในช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบจากภัยทางเศรษฐ

5. วงเงินกู้ สูงสุดไม่เกินรายละ 50,000 บาท

6. อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 0.35 ต่อเดือน (Flat Rate) กรณีผิดนัดไม่ชำระหนี้ให้คิดเพิ่มอีกร้อยละ 0.50 ต่อเดือน ของเงินต้นที่ถึงกำหนดชำระ

7. ชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย เป็นงวดรายเดือน สูงสุดไม่เกิน 3 ปี (30 งวด) ระยะเวลาปลอดชำระหนี้ 6 งวดแรก (เงินต้นและดอกเบี้ย)

8. ไม่มีหลักประกัน

9. ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ คือ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึง วันที่ 30 ธันวาคม 2563

10. ผู้ที่ได้รับอนุมัติสินเชื่อ จะได้รับเงินผ่านบัญชีเงินฝากที่ใช้เป็นบัญชีคู่โอนสำหรับหักชำระสินเชื่อ

11. ต้องชำระหนี้ด้วยการหักบัญชีเงินฝาก โดยผู้กู้ทำหนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากที่ได้รับระบุไว้เพื่อ12. ชำระหนี้ ซึ่งผู้กู้ต้องนำเงินฝากเข้าบัญชีที่ยินยอมก่อนวันครบกำหนดชำระเงินงวด

13. การพิจารณาสินเชื่อเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กล่าวว่า ก่อนหน้านี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้เห็นชอบให้มีการจัดสรรวงเงินจากโครงการสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้มีรายได้ประจำที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 วงเงิน 20,000 ล้านบาท ซึ่งออมสินนำไปปล่อยสินเชื่อไม่เกินรายละ 50,000 บาท

แต่ปรากฏว่ามีการยื่นเรื่องขอกู้ และอนุมัติสินเชื่อไปจำนวนไม่มาก แม้จะมีการเปิดลงทะเบียนรอบ 2 เมื่อวันที่ 4 ส.ค.ที่ผ่านมา เพราะผู้มีรายได้ประจำส่วนใหญ่ไม่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ทำให้ไม่เข้าเงื่อนไข ส่งผลให้ ครม.เห็นควรให้จัดสรรวงเงินจำนวน 10,000 ล้านบาทจากโครงการดังกล่าวมาใช้ในโครงการสินเชื่อเสริมพลังฐานรากแทน ซึ่งมีการปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้เข้าถึงสินเชื่อได้ง่ายขึ้น

ขณะเดียวกันที่ประชุม ครม.ยังเห็นชอบให้ดึงวงเงินอีก 5,000 ล้านบาทจากโครงการสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้มีรายได้ประจำที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 มาใช้ในโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (ซอฟต์โลน) ออมสินฟื้นฟูท่องเที่ยวไทย เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยที่เป็นบุคคลธรรมดา โดยจะปล่อยกู้รายละไม่เกิน 500,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ย 3.99% ต่อปี ระยะเวลากู้ 5 ปี ปลอดชำระเงินต้นนาน 1 ปี โดยผู้ประกอบการที่สนใจสามารถยื่นเรื่องขอกู้เงินได้โดยตรงที่ธนาคารออมสิน

สำหรับผู้ที่สนใจขอสินเชื่อเสริมพลังฐานราก สามารถลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th หรือคลิกที่นี่ 

เอกสารใช้ในการขอกู้สินเชื่อเสริมพลังฐานราก

1.  ผู้ประกอบการรายย่อย

  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน ใบเปลี่ยนชื่อสกุล (ถ้ามี) ของผู้กู้และคู่สมรส

  เอกสารแสดงสถานภาพ เช่น สำเนาใบสำคัญการสมรส (ถ้ามี)

  สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกธนาคารออมสิน / บัญชีเงินฝากพื้นฐาน

  เอกสารแสดงรายได้เดือนล่าสุด เช่น บัญชีรายรับ-รายจ่าย ประมาณการรายได้ เป็นต้น

  ไม่ต้องตรวจกิจการ

2.  ผู้มีรายได้ประจำ

  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน ใบเปลี่ยนชื่อสกุล (ถ้ามี) ของผู้กู้และคู่สมรส

  เอกสารแสดงสถานภาพ เช่น สำเนาใบสำคัญการสมรส (ถ้ามี)

  สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกธนาคารออมสิน / บัญชีเงินฝากพื้นฐาน

  เอกสารแสดงรายได้ เช่น สลิปเงินเดือน / หลักฐานการรับเงินเดือน เดือนล่าสุด

  เอกสารแสดงการเดินบัญชี (Statement) เดือนล่าสุด