พฤหัส. พ.ค. 30th, 2024



ฝึกนิสัยการออมเงินตั้งแต่ยังเล็กด้วยบัญชี Youth Savings จากธนาคารออมสิน

เหมาะสำหรับเด็กๆ นักเรียน นักศึกษา เป็นการเริ่มต้นฝึกฝนการออมเงิน ให้กับลูกๆหลานๆ อายุตั้งแต่ 7ขวบไปจนถึงนักศึกษา ไม่เกิน 23ปี

อัตราดอกเบี้ย
ไม่เกิน 100,000 บาท ดอกเบี้ย 0.50%/ปี
เกิน 100,000บาท ดอกเบี้ย 0.25%/ปี

เอกสารที่ใช้เปิดบัญชี
1.เตรียมสำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
2.เตรียมบัตรประจำตัวประชาชน
พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด

เพียงเท่านี้ก็สามารถไปเปิดบัญชีได้เลยเปิดบัญชีขั้นต่ำ 100บาท ฝากครั้งต่อไป ไม่น้อยกว่า 50บาท/ครั้ง

การออมเงินเป็นทักษะที่ต้องปลูกฝั่งตั้งแต่ยังเล็ก เพื่อสร้างนิสัยปลูกฝั่งการเก็บออมไป

#ออมเงิน #สร้างนิสัยการออมเงิน #ออมสิน #การเงิน